Tentamentijdverlenging

Aan bepaalde groepen kan de CCVX een verlenging van de duur van het voortentamen verlenen. Een verzoek tot verlenging van de duur van het voortentamen moet uiterlijk 10 werkdagen voor de voortentamenzitting worden ingediend bij de secretaris van de CCVX (secretaris@ccvx.nl). Een verzoek dient te worden vergezeld van de relevante bewijsstukken / deskundigheidsverklaring waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor extra tijd. Bewijsstukken die per e-mail worden verstuurd, moeten uit een leesbare scan bestaan (geen foto door een mobile telefoon) en als een losse bijlage bij de e-mail worden gevoegd.
De CCVX geeft binnen een week na het ontvangen van het verzoek uitsluitsel over de beslissing.

a. Allochtonen

Aan een kandidaat die met inbegrip van het studiejaar waarin hij het voortentamen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan de CCVX een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten en/of op het gebruik van een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal.

b. Kandidaten met dyslexie

Aan een kandidaat met dyslexie kan de CCVX toestemming voor een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten en/of op het gebruik van grote letters. Een verzoek moet begeleid worden door een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld waaruit de dyslexie en de noodzaak tot honorering van het verzoek blijkt.